Đế Quốc Hoàng Hôn

Twilight of the Empire (2020)

Tứ a ca là người khôn ngoan nhưng giả ngốc, bị lập thành trữ quân (người kế vị) cũng là ngoài ý muốn, sau đó trở thành Hàm Phong hoàng đế, lục a ca được tấn phong Cung thân vương, Hỉ Qua tấn phong trắc phúc tấn. Quốc gia lâm nạn, Hỉ Qua làm trung gian điều đình với Hàm Phong...Xem thêm

Đổi Server 1
Đổi Server 2
Đổi Server 3

Danh sách tập phim

Bình luận